Bases legals de participació en el sorteig d'una samarreta del bàsquet Girona signada pels jugadors

1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa Fibracat Telecom S.L., societat de nacionalitat espanyola i domiciliada a Avinguda De la Transició Espanyola 26 EDIFICI F. 28108, Alcobendas (Madrid). organitza amb finalitats promocionals el sorteig d’una samarreta del Bàsquet Girona signada pels jugadors (d’ara endavant, el sorteig) d’àmbit local, exclusiu per a usuaris i potencials usuaris residents a Catalunya i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per participar-hi.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

Les promocions s’iniciaran el dia 17 de juny i finalitzaran el dia 30 de juny de 2024 (a les 23.59 hores)

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LES PROMOCIONS

Per a la participació sorteig d’una samarreta del Bàsquet Girona signada pels jugadors. Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones que i siguin majors de 18 anys.
  • Només hi podran participar aquells usuaris que s’inscriguin el 17 de juny i finalitzarà el dia 30 de juny del 2024 siguin clients o no.
  • Les dades personals amb què els participants omplin el formulari d’inscripció han de ser dades veraces.
  • Els Participants només es podran inscriure una vegada a la present promoció.

La mecànica d’aquesta promoció consisteix a sortejar una samarreta del Bàsquet Girona signada pels jugadors entre els usuaris que s’inscriguin el dia 17 de juny i finalitzaran el dia 30 de juny de 2024.

4. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

S’escollirà 1 guanyador i 2 suplents entre els usuaris que compleixin les condicions del sorteig i facilitin -via missatge privat- el nom del titular del contracte per comprovar que ha realitzat el contracte en les dates indicades. El guanyador s’escollirà i s’anunciarà el dia 1 de juliol de 2024. En cas de no rebre resposta en 7 dies es passarà al primer suplent. Després de 7 dies des del segon suplent. I si cap no respon el guanyador quedarà desert.

El/Els guanyador/s obtindrà/n com a premi: Una samarreta del Bàsquet Girona signada pels jugadors.
El premi no podrà ser bescanviat per compensació econòmica o altra promoció.

5. LIMITACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.
No podran participar a la Promoció les persones següents: (i) Els treballadors per compte aliè empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Fibracat Telecom S.L. (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament al capital de Fibracat Telecom S.L. (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament a l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi serà entregat a l’Avinguda President Lluís Companys, 3, 17850 Besalú, Girona. No serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte ni per diners.

Fibracat Telecom S.L.es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, de fer qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.
Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi li pogués suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per Fibracat Telecom S.L. a les presents Bases Legals.

S’estableix un termini de VINT (20) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. Fibracat Telecom S.L.es reserva, en cas de necessitat obligada, el dret de substituir el premi per un altre de característiques similars.

6. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants a la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció