Política de privacitat

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades, FIBRACAT TELECOM S.L. (en endavant, Fibracat) informa que les dades personals dels seus clients seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat i termini de conservació, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat.

A l’efecte de complir amb l’esmentada normativa i d’aclarir al Client o usuari de qualsevol Producte o Servei Fibracat com es recopilen, empren, tracten i protegeixen les seves dades personals, Fibracat posa a la seva disposició la següent informació:

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAR LES DADES?

El responsable del tractament de les dades és FIBRACAT TELECOM S.L, amb CIF B61877031 i domicili social a l’Avenida de la Transición Española, 26, Edifici F, Alcobendas, Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Full M-775270, Tom 43941, Foli 119.

Contacte Empresa: info@gironafibra.cat / 872 200 400

Contacte Delegat de Protecció de Dades: rgpd@gironafibra.cat

Això no obstant, en funció dels productes i serveis que tingui contractats cada client, i llevat d’aquelles particularitats que es puguin recollir a les condicions del producte o servei concret, el tractament d’aquestes dades podrà ser encarregat a determinats proveïdors de confiança, que figuren detallats a l’apartat quart del present document.

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES?

A Fibracat tractem les dades del client per a la prestació del servei i per a altres finalitats que ell mateix autoritzi en els termes informats en la present Política de privacitat o en les Condicions específiques de cada Producte o Servei Fibracat contractat.

Les finalitats vinculades a la prestació del servei Fibracat són les següents:

 1. a) Prestar el servei, mantenir-lo i gestionar la relació contractual amb el client.
 2. b) Prestar l’atenció al client a través de qualsevol canal al que pugui dirigir-se: 1711, botigues Fibracat, àrea privada de client, xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació autoritzat per Fibracat.
 3. c) Acreditar la contractació, millorar la qualitat de l’atenció tècnica i comercial, verificar la satisfacció dels clients i complir amb els estàndards de seguretat i qualitat exigits per la normativa aplicable.
 4. f) Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques i detectar els seus possibles errors tècnics.
 5. e) Realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat que tinguin per finalitat avaluar la qualitat del producte o servei i la presa de decisions de negoci derivades d’aquesta l’avaluació.
 6. h) Impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels serveis.

Tanmateix, i de forma addicional, durant la vigència de la relació contractual es podran incorporar altres dades per a aquestes o altres finalitats, prèvia informació al client en el moment de la seva recollida.

Si Fibracat requerís el tractament ulterior de les seves dades personals per a un fi diferent als recollits en la present Política de Privacitat, s’informarà prèviament al client d’aquesta circumstància i de les finalitats previstes per a aquest tractament.

El tractament de les dades del client per a les finalitats indicades no implica per part de Fibracat l’aplicació de decisions automatitzades que produeixin efectes jurídics per al client, llevat que ell mateix ho hagi consentit expressament.

 

3. QUINA LEGITIMACIÓ TENIM PER TRACTAR LES DADES?

 1. a) La prestació del servei

Fibracat podrà utilitzar aquelles categories de dades que siguin necessàries per a la correcta prestació del servei, d’acord amb les finalitats relacionades en l’apartat segon.

En tot cas, el Client serà l’únic responsable de tota la informació que proporcioni a Fibracat per a la gestió i contractació dels productes i serveis. En conseqüència, Fibracat no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades proporcionats pel Client.

 1. b) L’interès legítim

El tractament de dades personals dels clients resulta una premissa indispensable per a poder prestar-los els productes i serveis amb la màxima excel·lència i, si escau, procedir a la seva millora.

En aquest sentit, l’interès legítim constituirà legitimació suficient sempre que tingui per objecte tractar les dades del client per a la finalitat indicada i es trobi dins de les seves expectatives raonables basades en la relació que manté com a client, la qual cosa suposa el tractament de:

 1. a) Dades sobre tràfics anòmals que es realitzin des de la connexió del client i que afectin la seguretat de les xarxes, sistemes o equips per tal que Fibracat pugui remetre al client alertes de seguretat.
 2. b) Dades de client, productes o serveis Fibracat, consums de televisió i d’altres dispositius, així com visites a la pàgina web i xarxes socials de Fibracat realitzades pel client, per tal d’analitzar, de forma bàsica, aspectes relatius a les seves preferències que permetin, si s’escau, oferir-li ofertes personalitzades de productes i serveis Fibracat.
 3. c) El consentiment exprés

Com a factor de legitimació fonamental per al tractament de les seves dades, cada Client o usuari rebrà prèviament una comunicació informativa perquè pugui decidir sobre el tractament d’aquestes dades en relació a les següents finalitats:

 1. a) dades de trànsit, visites web i localització de l’usuari, amb la finalitat de realitzar un perfil comercial i poder oferir a aquest, per qualsevol mitjà, ofertes personalitzades de productes i serveis Fibracat.
 2. b) dades del client, en els casos en què ell mateix, d’acord amb el seu dret a figurar a les guies telefòniques o de serveis de consulta telefònica sobre números d’abonat, hagi manifestat expressament el seu desig de ser inclòs.

No obstant això, el client podrà sempre demanar gratuïtament, acreditant per escrit la seva identitat, l’exclusió de les seves dades per a fins de venda directa, l’omissió total o parcial de la seva adreça o altres dades personals o, si s’escau, la correcció dels errors existents.

La retirada del consentiment per a aquests tractaments es pot realitzar en la mateixa comunicació informativa o mitjançant l’enviament de la notificació pertinent a l’adreça: rgpd@gironafibra.cat.

 

4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

Fibracat únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris que siguin encarregats de la prestació de serveis Fibracat, sistemes d’informació creditícia i tercers degudament habilitats en compliment d’una obligació legal, en els termes següents:

 1. Necessàries per a la prestació del servei:

Fibracat té contractats per a la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com encarregats de tractament i que, en aquesta condició, restaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals i a mantenir la confidencialitat i secret de la informació.

En aquest sentit, l’informem que actuaran en la condició d’encarregats per compte de Fibracat les següents empreses:

AVATEL TELECOM S.A., amb NIF B93135218 i domicili social a l’Avenida de la Transición Española (Parque Empresarial Omega), 26, Alcobendas, 28108, Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Màlaga, Tom 4911, Foli 135, Secció 8, Full MA110207, Inscripció 11, com a encarregat del tractament de dades associades a l’oferta de serveis.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO (ASNEF), amb CIF G-28516003 i domicili social al Carrer Velázquez 64-66, 2.º 28001, de Madrid, com a proveïdor del servei de solvencia i crèdit i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei.

EQUIFAX IBÉRICA, S.L., amb CIF B80855398 i domicili social al Paseo de la Castellana 259 D Planta 26 Norte 28046, de Madrid, com a proveïdor del servei de confiança del servei de comprovació de solvència i crèdit i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei.

GOSSAN INFORMATION TECHNOLOGIES S.L., amb CIF B86717014 i domicili social al Carrer Severo Ochoa, 42, Villaviciosa de Odón, 28670, Madrid, com a proveïdor de confiança de sistemes de software de gestió. No es preveu cessió de dades però sí dret a accedir-hi.

BB PHONE LEVANTE SL (LEMONVIL), amb CIF B-54812722 i domicili social al carrer Lope de Vega 29 Entresol, d’Elx, inscrita al Registre Mercantil d’Alacant en el Tom 3806, Foli 12, Secció 8, Full A-141844, com a proveïdor de confiança de telefonia mòbil i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei.

COLT Technology Services, S.A.U., amb CIF A81626905 i domicili social al Carrer Telémaco 5 28027 de Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el Tom 1373, Foli 80, Secció 8, Full 186178, inscripció 1a, com a proveïdor de confiança de línies de telefonia fixa i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei.

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A., amb CIF número A25345331 i domicili social al carrer General Lacy 42, Planta Baixa, 28045 de Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 37085, Foli 92, Secció 8, Full 662074, Inscripció 1a.

ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., amb CIF B87706305 i domicili social al Paseo del club Deportivo (pq emp la Finca), 1 – EDIF 7 Y 8, Pozuelo de Alarcón, 28223 , Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 35.281, foli 125, Full M-634275, inscripció 1ª, com a proveïdor de confiança de línies de telefonia fixa i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei.

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U, amb CIF A82018474 i domicili social a la Calle Gran Via, 28, 28013, Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 13.170; llibre 0; secció 8ª; Full M-213.180, com a proveïdor de confiança de línies de telefonia fixa i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei

En cap cas les dades de caràcter personal del Client seran compartides amb terceres empreses alienes a la prestació de productes i serveis Fibracat sense obtenir el seu consentiment previ, llevat que la cessió de les seves dades fos necessària per a assegurar el manteniment de la relació contractual amb el Client, així com en els casos previstos per la normativa vigent.

Així mateix, atesa la configuració de l’oferta comercial de Fibracat i en funció de les necessitats tècniques per a la prestació dels serveis que formen part d’aquesta oferta, es podran produir les comunicacions de dades que siguin necessàries, entre els responsables i els encarregats del tractament, amb la finalitat de prestar i gestionar correctament el servei contractat, i oferir l’oferta comercial, si ho autoritza el client, que més s’adapti a les circumstàncies, interessos i preferències del client.

Addicionalment, podran ser comunicades les dades personals que siguin necessàries per a la prestació, facturació i cobrament de serveis de tercers contractats pel Client a través dels Productes i Serveis Fibracat, com ara altres operadores de telecomunicacions, proveïdors de serveis de tarifació addicional, així com la resta de proveïdors que, si escau, s’indiquin en les Condicions dels Productes o Serveis.

 1. Comunicacions de dades a sistemes d’informació creditícia

S’informa al client que, d’acord amb la normativa vigent, en supòsits d’impagament les dades relatives al deute podran ser comunicades a terceres empreses degudament autoritzades que s’encarreguin de gestionar l’incompliment d’obligacions dineràries.

 1. Compliment d’una obligació legal

Fibracat també podrà comunicar les dades personals d’un client a tercers legalment habilitats quan sigui necessari per complir amb la legislació vigent.

Fibracat podrà comunicar les dades personals del Client a diferents autoritats públiques en virtut d’una obligació legal: autoritats fiscals i duaneres, autoritats judicials, autoritats competents en matèria de telecomunicacions, policia judicial, entitats prestatàries dels serveis d’atenció de les trucades d’urgència 112 i qualsevol altra que en funció de la normativa vigent sigui aplicable.  

5. QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin recollit en cada moment.

En aquest sentit, legalment és admissible que les dades es puguin conservar durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat. En aquest casos, les dades restaran degudament bloquejades i no es podran usar per a cap finalitat.

Per tot l’anterior i en termes genèrics, Fibracat ha establert els següents terminis de conservació:

– Dades de client: les dades seran conservades durant la vigència de la relació contractual més un termini màxim addicional de 6 anys després de la finalització del contracte, en aplicació de les obligacions establertes pel Codi de Comerç pel que fa a la conservació de les factures.

– Dades dels Productes o Serveis Fibracat: les dades seran conservades durant la vigència de la relació contractual més un termini màxim addicional de 6 anys després de la finalització del contracte, en aplicació de les obligacions establertes pel Codi de Comerç pel que fa a la conservació de les factures.

– Dades de consums de televisió i altres dispositius: les dades seran conservades durant el termini de 12 mesos (llevat que es tracti d’informació necessària per a les funcionalitats del servei descrites en el contracte), en aplicació de la Llei 25/2007, de 18 de octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes publiques de comunicacions, que implica emmagatzemar la informació de tràfic i localització durant un termini de 12 mesos per ser aportada en cas de requeriment judicial.

– Dades de trànsit, visites web i localització: les dades seran conservades durant un termini de 12 mesos, per la mateixa obligació que s’esmenta al punt anterior.  

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, Fibracat informa el client que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:

 • Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si Fibracat està tractant dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, obtenir informació sobre les dades sotmeses a tractament.
 • Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per Fibracat quan ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollides, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-les.
 • Limitació: permet que el tractament de dades es paralitzi i que, en el futur, Fibracat únicament els pugui conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, Fibracat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Oblit: El dret a l’oblit és la manifestació dels tradicionals drets de cancel·lació i oposició aplicats als cercadors d’internet. Fa referència al dret a impedir la difusió d’informació personal a través d’internet quan la seva publicació no compleix els requisits d’adequació i pertinència que preveu la normativa. En concret, inclou el dret a limitar la difusió universal i indiscriminada de dades personals en els cercadors generals quan la informació és obsoleta o ja no té rellevància ni interès públic, encara que la publicació original sigui legítima (en el cas de butlletins oficials o informacions emparades per les llibertats d’expressió o d’informació).
 • Portabilitat: permet a l’interessat rebre les seves dades personals i transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Per a l’exercici d’aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid.

Fibracat garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar l’exercici d’aquests drets gratuïtament, sent necessari per a tal exercici que s’adjunti còpia del seu document oficial d’identificació.

Per a l’exercici de qualsevol dels drets esmentats anteriorment, el client pot dirigir l’escrit corresponent, d’entre els que figuren a l’annex, a l’adreça electrònica rgpd@gironafibra.cat.

Així mateix, i especialment quan el Client consideri que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà escriure al delegat de protecció de dades a la mateixa adreça electrònica.

Finalment, el client tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de control competents, les dades de contacte de les quals són les següents:

Agència Espanyola de Protecció de Dades: C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. Telèfons: 901 100 099/91 266 35 17

Autoritat Catalana de Protecció de Dades: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a

08008 Barcelona. Tel. 93 552 78 00 Fax. 93 552 78 30

 1. COM HEM OBTINGUT LES DADES?

Des de Fibracat tractem la informació personal que el client facilita per a la contractació d’un producte o servei, així com la informació generada a través de la seva prestació. Sobre la base del principi de minimització, les dades que podrem tractar seran les adequades i mínimament necessàries per a complir amb les finalitats objecte del tractament, i respectant sempre la voluntat del client.

En funció dels Productes o Serveis contractats pel client, així com dels tractaments addicionals que ell mateix hagi autoritzat, les dades que podran ser objecte de tractament són els següents:

 • Dades de client: dades de contacte, edat, equip i terminal utilitzat, comportament de pagament, i aquelles informacions recollides en els diferents canals d’atenció al client (comunicació d’incidències tècniques, consultes, etc.).
 • Dades dels Productes o Serveis Fibracat: tipus de productes o serveis contractats pel client, consums, facturació, tipus de serveis cobrats a través de la seva factura.
 • Dades de trànsit: dades associades al número d’origen i destinació, tipus de trucada (nacional, internacional, etc …); data, hora i durada de la trucada; número d’origen i destinació dels SMS i MMS enviats.
 • Dades de visites web: dades de l’adreça IP pública de cada connexió realitzada per l’usuari, incloent la seva data i hora de connexió, la consulta al DNS, les pàgines webs consultades o les aplicacions utilitzades pel client, la IP del web que el client consulta, nom de domini (URL), apartats visitats dins de la pàgina web (URI), volum de dades utilitzades, data de la connexió i IMSI.
 • Dades de localització: dades de la posició geogràfica de la línia mòbil del client (identificador de l’antena o cel·la a la qual està associada la comunicació i la seva posició geogràfica, canvi d’antena i / o encesa i apagat del dispositiu per poder oferir la cobertura necessària, data i hora de la informació anterior, i nombre IMSI).

No obstant l’anterior, s’informa que la prestació dels Productes i Serveis Fibracat podrà implicar el tractament d’altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració. En aquest cas, el client serà informat de les condicions de privacitat específiques per a cadascun dels productes o serveis afectats i es demanarà el seu consentiment, si cal, d’acord amb la normativa aplicable.

Sense perjudici de les dades indicades anteriorment, Fibracat informa que les dades tractades podran ser objecte d’un procés d’anonimització irreversible complint amb totes les garanties establertes per la legislació, i que un cop anonimitzades no els són aplicables els principis de protecció de dades de caràcter personal.  

8. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Fibracat informa que només contracta la gestió de funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament de dades situats dins de l’Espai de la Unió Europea, el qual manté un règim jurídic de protecció de dades comú i, per tant, dotat d’idèntiques garanties.

Això no obstant, quan per a la prestació del servei algun d’aquests encarregats hagués de transmetre dades a tercers (filials o subcontractes) situats fora d’aquest Espai Europeu, Fibracat garanteix, mitjançant acords formalitzats a l’efecte amb els seus respectius encarregats, que aquests tercers garantiran un nivell adequat de protecció de dades personals.

9. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Per tal de garantir la seguretat, el secret i la confidencialitat de les dades dels seus clients, Fibracat adopta les més exigents mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar la seva pèrdua, mal ús o el seu accés sense autorització.

Les dades personals que Fibracat recapti per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb el client seran tractades amb absoluta confidencialitat, amb el compromís de mantenir-les en secret i arxivar-les amb totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

10. TRACTAMENT DE DADES DE MENORS

Fibracat prohibeix expressament que els menors d’edat facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

En cas que el Client major d’edat atorgui la utilització dels serveis a un usuari menor d’edat, com a responsable d’aquest menor serà l’encarregat d’autoritzar i decidir davant Fibracat sobre el tractament de les seves dades.

Fibracat vetllarà per l’ús adequat de les dades dels menors, d’acord amb les lleis que els siguin aplicables i les mesures que siguin oportunes.

En el supòsit que els pares, tutors o representants legals d’aquests menors detectessin un tractament de dades no autoritzat podran presentar les seves consultes o reclamacions dirigint un escrit a rgpd@gironafibra.cat.

 

11. CANVIS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Fibracat podrà actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment, comunicant-ho al client quan aquesta actualització suposi nous tractaments de dades o un canvi substancial d’aquesta política. La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi implicarà el seu coneixement per part del client en els termes recollits en la nova política de privacitat publicada.

ANNEX: formularis per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i cancel·lació/supressió

EXERCICI DRET D’ACCÉS

Petició d’informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.

DADES DEL SOL·LICITANT.

Sr./ Sra. , major d’edat, amb domicili per notificacions al c/_________núm._____ , Localitat ________Província__________ C.P.________, i telèfon______________, amb D.N.I , del que acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret d’accés, de conformitat amb l’article 13 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb l’article 15 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, en front del fitxer anomenat _________o davant la totalitat dels fitxers de:

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Nom: FIBRACAT TELECOM S.L. (FIBRACAT)

Adreça: Avenida de la Transición Española, 26, Edifici F, Alcobendas, Madrid.

Telf. 902 123 902

Província: Madrid

Contacte: rgpd@gironafibra.cat

SOL·LICITO

 1. Que, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció d’aquesta sol·licitud, se li faciliti gratuïtament l’accés als seus fitxers; aquesta informació contindrà, de manera llegible i intel·ligible, les dades de base que sobre la meva persona estan inclosos en els seus fitxers, els resultants de qualsevol elaboració, procés o tractament, així com l’origen de les dades, els cessionaris i l’especificació dels concrets usos i finalitats per a les quals es van emmagatzemar.
 2. Transcorregut l’anterior termini sense que de forma expressa es contesti a la petició d’accés esmentada, aquesta s’entendrà denegada. En aquest cas, s’interposarà l’oportuna reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.
 3. En cas que la sol·licitud del dret d’accés fos estimada, que, en el termini de deu dies des de la resolució estimatòria, es remeti per correu certificat la informació sol·licitada.
 4. Que designo, a efectes de notificacions, la següent adreça de correu electrònic: _____

A _______a ____de_______ de 20____

(Signatura)

EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ

Petició de correcció de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclosos en un fitxer.

DADES DEL SOL·LICITANT

Sr./Sra.______________ , major d’edat, amb domicili al c/__________ núm _________ , Localitat ________Província________ C.P._______ amb D.N.I__________ , del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de rectificació, de conformitat amb 14 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , i a l’article 16 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat _______o enfront de la totalitat dels fitxers de:

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Nom: FIBRACAT TELECOM S.L (FIBRACAT)

Adreça: Avenida de la Transición Española, 26, Edifici F, Alcobendas, Madrid.

Telf. 902 123 902

Província: Madrid

Contacte: rgpd@gironafibra.cat

SOL·LICITO

 1. Que, en el termini de deu dies des de la recepció d’aquesta sol·licitud, es procedeixi gratuïtament a l’efectiva correcció de les dades inexactes relatives a la meva persona que es trobin als seus fitxers.
 2. Les dades que cal rectificar s’enumeren al full annex (adjuntar docs.), fent referència als documents que s’acompanyen a aquesta sol·licitud i que acrediten, en cas de ser necessari, la veracitat de les noves dades.
 3. Que, d’acord amb allò previst a l’article 19 del RGPD, em comuniquin de forma escrita a l’adreça més avall indicada, la rectificació de les dades una vegada realitzada.
 4. Que, en el cas que el responsable del fitxer consideri que la rectificació no procedeix, el comuniqui igualment, de forma motivada i dins del termini de deu dies assenyalat, a fi de poder interposar la reclamació prevista en el títol VIII de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 5. Que designo, a efectes de notificacions, la següent adreça de correu electrònic: _____

A_____ a______ de______ de 20__

(Signatura)

EXERCICI DEL DRET D’OPOSICIÓ

Petició d’oposició a l’existència de dades personals objecte de tractament inclosos en un fitxer.

DADES DEL SOL·LICITANT

Sr./Sra.__________ , major d’edat, amb domicili al c/ núm.__________ , Localitat_______ Província________ C.P._______ amb D.N.I.__________ , del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret d’oposició, de conformitat amb l’article 16 de la Llei Orgànica 15/1999, els articles 15 i 16 del Reial Decret 1332/94 94 i l’article 21 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat o enfront de a la totalitat dels fitxers de:

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Nom: FIBRACAT TELECOM S.L (FIBRACAT)

Adreça: Avenida de la Transición Española, 26, Edifici F, Alcobendas, Madrid.

Telf. 902 123 902

Província: Madrid

Contacte: rgpd@gironafibra.cat

ASSUMPTE: OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS EN RELACIÓ AMB UN FITXER O TRACTAMENT

D’acord amb allò establert a l’article 18 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, m’oposo al tractament de les meves dades personals en base els motius següents:

(el sol·licitant haurà d’enumerar o exposar els motius fonamentats i legítims, en relació amb una concreta situació, pels quals s’oposa al tractament de les seves dades personals)

 1. ___________________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________________

(…)

A fi d’acreditar els motius fonamentats i legítims per oposar-me al tractament aporto la documentació justificativa següent:

 1. ___________________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________________

(…)

A _______a _____de_____ de 20__

(Signatura)

EXERCICI DEL DRET DE LIMITACIÓ

Petició de limitació de dades personals objecte de tractament inclòs en un fitxer.

DADES DEL SOL·LICITANT

Sr./Sra._________ , major d’edat, amb domicili al c/ __________núm._______ , Localitat_____ Província _________ C.P. _______amb D.N.I._______ , del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de limitació, de conformitat amb l’article 16 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat__________ o enfront a la totalitat dels fitxers de:

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Nom: FIBRACAT TELECOM S.L (FIBRACAT)

Adreça: Avenida de la Transición Española, 26, Edifici F, Alcobendas, Madrid.

Telf. 902 123 902

Província: Madrid

Contacte: rgpd@gironafibra.cat

SOL·LICITO

 1. Que, en el termini de deu dies des de la recepció d’aquesta sol·licitud, es procedeixi a l’efectiva la limitació del tractament de dades relatives a la meva persona que es trobin als seus fitxers, per una de les raons següents:

– inexactitud de les dades personals, durant un termini suficient que permeti al responsable del tractament verificar l’exactitud d’aquestes, en no existir vinculació jurídica o disposició legal que justifiqui el seu manteniment.

– tractament il·lícit de les dades.

– el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però jo, com a persona interessada, les necessito per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

– oposar-me al seu tractament absolut mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els meus drets.

 1. Que, d’acord amb allò previst a l’article 19 del RGPD, em comuniquin de forma escrita a l’adreça més avall indicada la limitació de les dades una vegada realitzada.
 2. Que, en el cas que el responsable del fitxer consideri que l’esmentada limitació no procedeix, ho comuniqui igualment, de forma motivada i dins del termini de deu dies assenyalat, a fi de poder interposar la reclamació prevista en el títol VIII de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 3. Que designo, a efectes de notificacions, la següent adreça de correu electrònic: _____

A _______a _____de_____ de 20__

(Signatura)

EXERCICI DEL DRET DE SUPRESSIÓ O “DRET A L’OBLIT”

Petició de supressió/oblit de dades personals objecte de tractament inclòs en un fitxer.

DADES DEL SOL·LICITANT

Sr./Sra._________ , major d’edat, amb domicili al c/ núm._________ , Localitat_____ Província _________ C.P. _______amb D.N.I._______ , del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de supressió/oblit, de conformitat amb l’article 15 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i de l’article 17 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat o enfront de la totalitat dels fitxers de:

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Nom: FIBRACAT TELECOM S.L (FIBRACAT)

Adreça: Avenida de la Transición Española, 26, Edifici F, Alcobendas, Madrid.

Telf. 902 123 902

Província: Madrid

SOL·LICITO

Contacte: rgpd@gironafibra.cat

 1. Que, en el termini de deu dies des de la recepció d’aquesta sol·licitud, es procedeixi a l’efectiva supressió de qualssevol dades relatives a la meva persona que es trobin als seus fitxers en no existir vinculació jurídica o disposició legal que justifiqui el seu manteniment.
 2. Que, d’acord amb allò previst a l’article 19 del RGPD, em comuniquin de forma escrita a l’adreça més avall indicada la supressió/l’oblit de les dades una vegada realitzada.
 3. Que, en el cas que el responsable del fitxer consideri que l’esmentada cancel·lació/supressió no procedeix, ho comuniqui igualment, de forma motivada i dins del termini de deu dies assenyalat, a fi de poder interposar la reclamació prevista en el títol VIII de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 4. Que designo, a efectes de notificacions, la següent adreça de correu electrònic: _____

A _______a _____de_____ de 20__

(Signatura)

EXERCICI DEL DRET DE LA PORTABILITAT DE LES DADES

Petició de portabilitat de dades personals objecte de tractament inclòs en un fitxer.

DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra._________, major d’edat, amb domicili en c/___________núm. _________, Localitat_____ Província _________ C.P. _______amb DNI_______, del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de portabilitat de les seves dades personals, de conformitat amb l’article 17 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i de l’article 20 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat _____________o enfront de la totalitat dels fitxers de:

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Nom: FIBRACAT TELECOM S.L. (Fibracat)

Adreça: Avenida de la Transición Española, 26, Edifici F, Alcobendas, Madrid.

Telf. 902123902

Província: Madrid

Contacte: rgpd@gironafibra.cat

SOL·LICITO

 1. Que, en el termini de deu dies des de la recepció d’aquesta sol·licitud, es procedeixi a posar-me a disposició les meves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, per tal de poder transmetre-les directament a un altre responsable.
 2. Que designo, a efectes traslladar les dades requerides, així com qualsevol altra notificació relacionada amb aquesta sol·licitud, la següent adreça de correu electrònic __

A _______ _____de_____ de 20__

(Firma)