Condicions generals

CONDICIONS GENERALS PER ALS SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS, FIXES I DE TELEVISIÓ PER A CLIENTS/ES

1. Objecte

Aquestes condicions generals (Condicions Generals) són aplicables als Serveis de Comunicacions Mòbils, Fixes, de Televisió i altres serveis de valor afegit (qualsevol d’ells, el Servei o els Serveis) que duu a terme Fibracat Telecom S.L., societat de nacionalitat espanyola i domiciliada a Avenida De La Transición Española 26 EDIFICIO F. 28108, Alcobendas (Madrid).

La provisió del Servei de Comunicacions Mòbils serà realitzada per Avatel Móvil, SLU (Servei Mòbil) amb la marca El Meu Operador

La provisió del Servei de Comunicacions Fixes serà realitzada per Fibracat Telecom S.L. (Servei Fix). El Client/a pot contractar el Servei Fix d’accés a Internet de Banda Ampla (Internet Fix) i/o un servei de trucades amb què el Client/a pot realitzar i rebre trucades des d’un terminal fix (Servei Fix de Trucades).

La provisió del Servei de Televisió serà realitzada per Fibracat Telecom S.L. (Servei TV).

El Client/a pot contractar els Serveis de manera individual o conjunta (paquets convergents) en funció de les seves necessitats i de les ofertes comercials de Fibracat Telecom S.L., vigents a cada moment.

És requisit per a la provisió del Servei que el Client/a sigui resident a Espanya, podent Fibracat denegar la provisió del Servei en cas contrari.

2. Contracte, actualització de preus, facturació i pagament dels serveis.

2.1 Contracte.

El contracte té una durada de 12 mesos. Un cop complert aquest termini, el contracte quedarà prorrogat automàticament de forma mensual i fins a un nou termini de 12 mesos, llevat de petició expressa per part del Client/a de rescindir-lo. Després d’aquesta pròrroga, el Client/a té dret a resoldre el contracte en qualsevol moment amb un preavís màxim d’un mes sense contraure cap cost excepte el de la recepció del servei durant el període de preavís i la compensació per l’equip terminal subvencionat que conservi. Amb anterioritat a la primera pròrroga automàtica, Fibracat informarà el Client/a de manera notòria i oportuna i en un suport durador de la finalització del període de durada inicial del Contracte, de la seva pròrroga i dels mitjans habilitats per posar-hi fi si fos la voluntat del Client/a.

Les tarifes dels Serveis, així com la resta de les condicions comercials i econòmiques associades a aquests, es faciliten al Client en el moment de la contractació i, juntament amb les dades proporcionades pel Client necessàries per a la contractació i provisió dels Serveis. Les Condicions Generals juntament amb la caràtula constitueixen el contracte (Contracte) que regirà la relació entre el Client i Fibracat. El Client/a podrà sol·licitar la desconnexió/connexió de les trucades als números de tarifació addicional i trucades internacionals, especificant la restricció sol·licitada. Per a l’exercici de les desconnexions/connexions esmentades el Client haurà d’adreçar-se a Fibracat per telèfon al número d’atenció al Client 872 200 400 (o el número que el substitueixi), a www.gironafibra.cat, o bé per correu a l’adreça del punt 1 .

Fibracat haurà de procedir a la desconnexió/connexió dels serveis assenyalats anteriorment en el termini màxim de deu (10) dies hàbils des de la recepció de la comunicació remesa pel Client/a, o Fibracat correrà amb els costos derivats de la no realització d’aquest tràmit.

Si el Client/a vol tornar a subscriure-s’hi, haurà d’enviar una sol·licitud expressa per les mateixes vies.

2.2 Actualització de preus

Els preus de les tarifes contractades s’incrementaran d’acord amb les actualitzacions de l’índex de preus de consum (IPC) publicat oficialment. Aquesta actualització de les tarifes dels serveis es realitzarà el primer trimestre de cada any natural aplicant a la tarifa l’IPC interanual mitjana publicada oficialment el mes d’octubre de l’any immediatament anterior a l’actualització i que es correspon amb el període comprès entre el mes d’octubre de l’any precedent i el mes de setembre de l’any immediatament anterior a l’actualització. El primer trimestre natural de cada any es realitzarà l’actualització de la tarifa amb independència de la data d’alta dels serveis.

L’actualització de les tarifes esmentades no constitueix una modificació de les condicions del Contracte. Si el Client/a vol rescindir o resoldre el Contracte anticipadament, l’actualització esmentada de les tarifes no confereix o atorga al Client/a la possibilitat de fer-ho sense assumir la penalització associada als compromisos contractuals, que pogués tenir vigents.

2.3 Facturació.

Fibracat Telecom, S.L. assumeix la facturació i el cobrament dels Serveis contractats pel Client/a, actuant en nom propi i per compte del propi Fibracat Telecom, S.L., a més de la realització d’altres prestacions accessòries d’atenció al Client/a, serveis logístics i de postvenda. El Client/a accepta que Fibracat Telecom, S.L. emeti una factura mensual en què s’inclourà

 1. De manera vençuda o anticipada (en funció de l’oferta contractada i vigent a cada moment) la quota fixa del Servei contractat
 2. Si escau, els consums no inclosos en la quota fixa en què el Client/a hagi incorregut el mes anterior. Si per raons tècniques no fos possible facturar el Client/a en el període immediatament posterior a la meritació, Fibracat podrà fer-ho en els períodes següents
 3. Qualsevol altre concepte facturable relacionat amb els serveis com ara descomptes, costos per instal·lació, reconnexió o enviament, despeses de devolució de rebuts domiciliats.

Llevat que el Client/a manifesti la voluntat de rebre la factura en paper, la factura serà emesa en format electrònic. El Client/a accepta expressament l’emissió de la factura en suport electrònic, a través de mitjans electrònics que garanteixin l’autenticitat de l’origen i la integritat del document de la factura. La factura electrònica tindrà els mateixos efectes jurídics que la factura en suport paper i el Client/a estarà a disposició a través del web de Fibracat. Tot i això, el Client/a, en qualsevol moment, podrà sol·licitar a Fibracat, a través d’una sol·licitud realitzada al Número d’Atenció al Client/a o l’Àrea Client/a del web de Fibracat, rebre les seves factures en suport paper. El canvi de suport es farà a partir de l’emissió de la factura següent. Per visualitzar la factura en suport electrònic, el Client/a haurà de ser usuari registrat de la web www.gironafibra.cat, donant-se d’alta a l’Àrea Client/a “Fibracat”. Així mateix si el Client/a desitja rebre una notificació de disponibilitat de la factura en suport electrònic, Fibracat us enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic que heu facilitat.

2.4 Pagament.

El pagament es realitzarà pel Client/a mitjançant domiciliació bancària de les factures al compte bancari que el Client/a ha indicat en el registre de les dades, comprometent-se el Client/a a mantenir sempre saldo suficient en aquest compte per atendre el pagament de les quantitats degudes a Fibracat. La data en què s’ha de fer el pagament serà aquella en què l’entitat de crèdit on estigui obert el compte bancari rebi la notificació de Fibracat amb l’import de les quantitats que ha d’abonar el Client/a.

El Client/a haurà d’abonar la quota d’alta/instal·lació en el moment de la contractació del servei a Fibracat, que podrà coincidir amb la data de la instal·lació del servei contractat. Així mateix, satisfarà per endavant el pagament de les quotes mensuals fixes (bons de telefonia inclosos), i el de les tarifes per consum es faran a mes vençut. Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics de Fibracat i la seva reproducció constitueixen una prova vàlida i suficient dels serveis sol·licitats i efectivament consumits pel Client/a.

2.5 Garanties.

Fibracat podrà sol·licitar al Client/a la constitució de determinades garanties per tal d’assegurar el compliment de les obligacions derivades del Contracte per part del Client/a i en concret davant de les situacions següents:

 1. l’existència de quantitats impagades pel Client/a per qualsevol contracte, vigent o no, amb Fibracat o amb un tercer
 2. el retard reiterat del Client/a en el pagament a Fibracat i/o
 3. l’existència d’un risc objectiu de frau, morositat o ús il·lícit del Servei. D’aquesta manera, abans de la signatura del Contracte o en qualsevol moment durant la seva vigència, Fibracat podrà:
  1. sol·licitar al Client/a la constitució d’un dipòsit no remunerat en efectiu o l’atorgament d’un aval bancari amb quinze (15) dies d’antelació
  2. sol·licitar al Client/a un avançament en funció del consum anterior
  3. assignar al Client/a un límit de crèdit i/o
  4. Restringir al Client/a l’accés a tarifes superiors, serveis de tarifació addicional i/ o trucades internacionals. Les mesures esmentades desapareixeran tan aviat com es tingui constància que els supòsits que van motivar la seva adopció ja no existeixen. Si el Client/a amb deutes pendents es donés de baixa al Servei o sol·licités el canvi de titularitat del seu Contracte, Fibracat podrà executar la garantia pel total del deute pendent

Fibracat podrà denegar la provisió dels Serveis o suspendre de manera temporal o definitiva aquests per manca de constitució de la garantia sol·licitada per Fibracat.

2.6. Incompliment de l’obligació de pagament: retard en el pagament, suspensió temporal i resolució

2.6.1 Retard en el pagament

El retard en el pagament, total o parcial, per part del Client/a de les quantitats degudes pels Serveis de Comunicacions contractats podrà donar lloc a la restricció de les trucades sortints i/o a la suspensió de la provisió dels Serveis des que Fibracat tingui coneixement de tal circumstància, previ avís al Client/a, a excepció del Servei Fix la suspensió del qual es durà a terme quan el retard en el pagament total o parcial per part del Client/a sigui superior a un (1) mes des de la presentació de la factura corresponent, també previ avís al Client/a.

2.6.2. Suspensió del servei

Perquè la suspensió del servei telefònic fix pugui dur-se a terme, s’han de complir els requisits següents:

 1. Fibracat requerirà el pagament i notificarà la suspensió mitjançant una comunicació, que es practicarà amb almenys quinze (15) dies d’antelació a la data en què hagi de tenir lloc la suspensió del servei. La comunicació indicarà la data en què, si no es fa el pagament, tindrà lloc la suspensió.
 2. La suspensió del servei no es pot fer en dia inhàbil.
 3. El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del contracte, en dues (2) ocasions, per mora en el pagament del servei telefònic, donarà dret a Fibracat a la interrupció definitiva del servei i a la resolució del contracte.

En el cas de serveis diferents del telefònic fix,

 1. Fibracat podrà suspendre els serveis diferents del de telefonia fixa, a partir de l’endemà que es verifiqui l’impagament una vegada presentat al cobrament del document de càrrec corresponent a la facturació pels Serveis diferents de telefonia.
 2. La suspensió del servei no es pot fer en dia inhàbil.
 3. No serà suspès el servei telefònic fix per impagament dels serveis diferents de telefonia fixa.

La suspensió del Servei no eximeix el Client/a de l’obligació de continuar amb el pagament de les quantitats meritades independents del trànsit i que es corresponguin amb el Servei contractat. En el supòsit de suspensió temporal del Servei Fix de trucades per impagament, aquest serà mantingut per a les trucades sortints d’urgències, així com per a les trucades entrants, a excepció de les trucades de cobrament revertit. A més de l’anterior, en cas que es produeixi l’impagament per part del Client/a, Fibracat repercutirà els costos ocasionats derivats de l’incompliment del Client/a per cada factura impagada, sens perjudici d’altres accions que pugui dur a terme com

 1. l’execució de dipòsits, fiances o altres garanties existents
 2. la inclusió de les dades del Client/a en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit.

2.6.3. Resolució.

El dret a compensació per la interrupció temporal del servei d’accés a Internet estableix que: No és aplicable el que disposa l’apartat anterior quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents:

 1. Incompliment greu pels abonats de les condicions
 2. Danys produïts a la xarxa a causa de la connexió per l’abonat d’equips terminals que no hagin avaluat la conformitat, d’acord amb la normativa vigent. El retard en el pagament total o parcial per l’abonat durant un període superior a un mes des de la presentació del document de càrrec corresponent a la facturació del servei telefònic disponible al públic des d’una ubicació fixa podrà donar lloc, previ avís a l’abonat, a la suspensió temporal. L’impagament del càrrec pels serveis d’accés a Internet o de serveis de tarifes superiors, especialment del servei de tarificació addicional, només donarà lloc a la suspensió d’aquests serveis. En el supòsit de suspensió temporal del servei telefònic per impagament, aquest s’ha de mantenir per a totes les trucades entrants, excepte les de cobrament revertit, i les trucades sortints d’emergències. El retard en el pagament del servei telefònic disponible al públic des d’una ubicació fixa per un període superior a tres mesos o la suspensió temporal, dues vegades, del contracte per mora en el pagament dels serveis corresponents donarà dret a l’operador, previ avís al abonat, a la interrupció definitiva del servei i a la corresponent resolució del contracte. L’impagament del càrrec pels serveis d’accés a Internet o de serveis de tarifes superiors, especialment del servei de tarifació addicional, només donarà lloc a la interrupció d’aquests serveis.

2.7 Restriccions del servei.

Fibracat es reserva el dret a restringir el servei al client en detectar un ús anòmal del servei, que pot consistir en la detecció de:

 • Tarificacions addicionals un cop consumits un determinat nombre d’hores del servei.
 • Serveis de subscripció SMS.
 • Serveis internacionals.
 • Quan s’excedeixin els límits de crèdit assignats al contracte.
 • Per incompliment de greu de les condicions o de realització d’alguna de les activitats prohibides en aquestes condicions.

3. Atenció al Client/a

El Client/a compta amb un servei d’atenció i informació a través de la Web, al servei telefònic gratuït d’Atenció al Client/a 1711, al domicili social indicat a les presents Condicions, als punts de venda de Fibracat.

4. Notificacions

Les notificacions que el Client/a hagi de realitzar a Fibracat amb motiu del que preveu aquest Contracte i en execució del mateix, es realitzaran, bé telefònicament al número d’atenció personal de Fibracat, bé per escrit als apartats de correu o adreces postals previstes, en cada cas, al llarg d’aquest contracte.

Fibracat podrà notificar i comunicar al Client/a mitjançant alguna de les formes següents:

 • Enviament per correu postal al domicili designat pel Client/a en el moment de la contractació. Si no n’hi ha, serà el lloc on es realitza la prestació del servei, i en cas de ser aquests diversos, qualsevol d’ells;
 • Enviament per correu electrònic, a qualsevol de les adreces de correu electrònic que el Client/a faciliti a Fibracat;
 • Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica o SMS si escau, bé al número de telèfon a través del qual es presta el servei al Client/a, o bé al número de telèfon indicat pel Client/a a l’Alta del servei.

En aquest sentit, el Client/a manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a l’OPERADOR les variacions que, si escau, es produeixin.

5. Dades del Client/a

5.1. Protecció de dades de caràcter personal.

Fibracat Telecom S.L. informa al Client/a que les dades personals que recull tant per a la contractació del Servei com durant la seva provisió seran responsabilitat de Fibracat Telecom S.L. segons correspongui i seran tractats per permetre el bon desenvolupament de la relació contractual entre les parts (prestar els serveis i facturar-los). Així mateix, per als casos de portabilitat numèrica fixa/mòbil Fibracat tractarà les dades que recull del Client/a o d’un operador tercer per dur-la a terme. El Client/a autoritza la cessió de les seves dades per part de l’operador amb qui té contractats els seus serveis cap a l’operador que els prestarà en endavant per tal de verificar la identitat del sol·licitant, gestionar la portabilitat i conservar-ne el número després de la portabilitat.

Fibracat, per interès legítim ja que és necessari per a la prestació del Servei podrà:

 1. Tractar les dades de localització generades per ús del dispositiu mòbil:
  • només pel temps necessari per proveir els Serveis de valor afegit que impliquin aquesta localització i que el Client/a prèviament hagi sol·licitat i
  • De forma anònima i agregada, per conèixer en cada moment l’estat i el funcionament de la xarxa, comprovar que el Servei s’està prestant correctament i, si escau, adoptar decisions sobre millora en la xarxa, gestionar el trànsit i desenvolupar nous productes i serveis i
 2. Instal·lar i actualitzar als dispositius i Equips del Client/a aplicacions relacionades amb Serveis de Fibracat o per tercers que intervinguin en la provisió d’aquests Serveis per tal de facilitar-ne el millor ús, així com millorar la satisfacció del Client/a i proveir-lo del millor Servei possible
 3. Utilitzar eines de control del volum i l’ús de dades per gestionar el funcionament de la seva xarxa i els Serveis contractats pel Client/a, resoldre incidències de xarxa i millorar i/o desenvolupar-la
 4. Consultar fitxers solvència per prevenir el frau en la contractació i posterior prestació del Servei i incloure en aquests fitxers les dades del Client/a que impaga els Serveis a fi de garantir el seu dret legítim al cobrament dels mateixos
 5. Detectar frau, protegir les seves xarxes o evitar-hi danys.

Addicionalment, una vegada atorgat el consentiment pel Client/a d’acord amb el que indica la caràtula del contracte i als efectes que les seves dades s’incloguin als serveis de consulta telefònica i guies (impreses i electròniques) les dades del Client/a seran facilitades per Fibracat a la Comissió del Mercat de les Comunicacions en els termes i de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en cada moment. Sense perjudici d’això, el Client/a podrà sol·licitar a Fibracat l’exclusió de les vostres dades de les guies telefònica i dels serveis de consulta telefònica de les vostres dades personals, així com que s’indiqui que les vostres dades personals es poden utilitzar per a fins de venda directa per tercers, o que s’esmenin errors existents a les vostres dades personals. En cas que sol·liciteu que les vostres dades no siguin incloses en els serveis de consulta telefònica i guies (impreses i electròniques) heu de ser conscients que a través del servei “Identificació de la línia trucant en destinació” es permet la identificació del vostre número telefònic pel destinatari de la trucada. Així mateix, també heu de ser conscients que a través del servei “Identificació de línia connectada” es permet la identificació del número telefònic del destinatari de la trucada per part del que la realitza. A aquests efectes, si no voleu que el vostre número sigui identificat haureu d’exercitar els vostres drets d’acord amb el que preveu l’apartat relatiu als serveis d’identificació de línia d’origen i línia connectada.

6. Cessió, Modificació, Suspensió i Finalització del Contracte.

6.1 Cessió.

Fibracat podrà contractar prestadors de serveis i col·laborar o cedir els contractes formalitzats a terceres entitats per dur a terme la instal·lació o el subministrament de la totalitat o part dels productes a què es compromet en virtut de les diferents operacions que es vagin formalitzant. No es requerirà cap consentiment per part del Client/a per a la cessió dels drets i obligacions del present contracte a una societat filial de Fibracat.

En cas que el Client/a vulgui cedir el Contracte a un tercer haurà de sol·licitar el canvi de titular a Fibracat d’acord amb el procediment establert per Fibracat a aquest efecte. El canvi de titularitat podrà comportar un cost per al Client/a del qual Fibracat us informarà abans de dur-lo a terme. El canvi de titularitat no exonera el Client/a del pagament de les quantitats meritades fins a la data del canvi.

6.2 Modificació.

El Contracte es modificarà en cas que així ho exigeixi la normativa aplicable als Serveis. Fibracat comunicarà al Client/a la modificació amb base en aquest motiu abans que sigui efectiva. Així mateix, Fibracat podrà modificar el Contracte en aquells supòsits en què es produeixi/n canvi/s en les condicions tècniques, comercials, econòmiques i/o operatives dels Serveis i/o del mercat en què opera Fibracat, prèvia comunicació al Client/a mitjançant comunicació individualitzada en què es faci constar el motiu de la modificació i amb un (1) mes d’antelació a l’entrada en vigor de la modificació. No obstant això, si el Client/a no està d’acord amb la modificació pretesa, pot resoldre unilateralment el Contracte sense que aquesta resolució porti aparellada cap penalització amb causa en aquesta

Si el Client/a segueix utilitzant el Servei una vegada entrat en vigor el canvi, s’entendrà que hi està d’acord.

6.3 Suspensió i finalització del contracte

6.3.1 Suspensió.

A més de la suspensió temporal a instància de Fibracat pels motius vàlids establerts en aquestes Condicions Generals, el Client/a podrà sol·licitar si així ho desitgés la suspensió del Contracte de manera temporal sense que això suposi la seva finalització, dirigint-se al Servei de Atenció al Client/a per a situacions com la sostracció o pèrdua de mòbil.

6.3.2 Finalització.

El Contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes i, en tot cas, per voluntat del Client/a, només caldrà la sola comunicació prèvia a Fibracat acreditant la seva identitat i amb una antelació mínima de dos (2) dies hàbils. El Client/a podrà interessar la baixa dels serveis

 1. A través del telèfon gratuït d’atenció al Client/a,
 2. A qualsevol de les botigues de Fibracat. En cas que el Client/a finalitzés parcialment el Contracte respecte d’algun dels Serveis contractats, es mantindran els Serveis que continuïn donats d’alta, produint-se la corresponent adaptació de les Condicions Particulars.

Les causes generals per les quals Fibracat podrà finalitzar el Contracte són

 • l’extinció de l’habilitació de Fibracat per proveir el Servei
 • l’incompliment per part del Client/a de les seves obligacions com el retard en el pagament de les quantitats degudes per un període superior a tres (3) mesos;
 • La suspensió temporal, no voluntària, del Servei en dues (2) ocasions
 • En els casos de frau, risc objectiu, presumpció o indicis raonables de comissió de frau;
 • per manca de constitució de la garantia sol·licitada per Fibracat;
 • per altres raons suficientment acreditades d’ús il·lícit del Servei o contrari a la bona fe o a les pràctiques d’ús correcte acceptades comunament;
 • per canvi de domicili del Client/a quan Fibracat no tingui implantada la xarxa al nou domicili. En aquest cas, el Client/a haurà d’informar per escrit Fibracat del canvi de residència esmentat, amb trenta (30) dies d’antelació a què aquest es produeixi, així com aportar a Fibracat la nova adreça. En el termini de quinze (15) dies després d’aquesta comunicació, Fibracat li transmetrà la possibilitat de prestar-li servei al nou domicili. Si Fibracat no tingués desplegada la seva xarxa a la nova adreça, el Client/a podrà resoldre el contracte, sempre que hagués complert el període de permanència al qual es va comprometre a la seva signatura. Si la permanència no s’ha complert, el Client/a podrà optar entre resoldre el contracte abonant la penalització que correspongui, o mantenir el contracte fins a la finalització de la permanència.

7. Qualitat

Els nivells mínims de qualitat del servei compromesos per Fibracat i vigents a l’any en curs seran comunicats als organismes competents i publicats al web de Fibracat: www.gironafibra.cat.

El Client ostentarà l’estatus d’abonat i podrà sol·licitar l’enviament gratuït al vostre domicili per correu ordinari, del document de nivell mínim de qualitat del servei.

7.1 Indemnització derivada de l’obligació de qualitat a Telecomunicacions

Pel que fa al paràmetre de temps d’interrupció del servei, Fibracat es compromet a que el període d’interrupció del servei telefònic disponible al públic i del servei d’accés a internet no superi les quaranta-set (47) hores per període de facturació, temps a partir del qual indemnitzarà els seus Client/as per un valor directament proporcional al temps de pèrdua total del servei. El còmput del període d’interrupció del servei és el resultat de la suma dels temps transcorreguts des que s’ha produït el trencament o la inutilització per degradació del servei fins al moment del restabliment del funcionament normal. A aquests efectes, l’instant d’inici del còmput del període d’interrupció del servei serà el primer dels dos successos següents: El de notificació pel Client/a de l’avís d’avaria al número 872 200 400 o el del registre de l’operador de la incidència causant de la interrupció total o parcial del servei. En cas que Fibracat superi el paràmetre de temps d’interrupció del servei establert en aquesta clàusula, Fibracat es compromet a realitzar un descompte en factura, prèvia sol·licitud per part del Client/a.

7.1.1. Per al servei telefònic disponible al públic

Fibracat es compromet a indemnitzar el Client/a amb una quantitat que serà, almenys, igual a la més gran de les dues quantitats següents: La mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat per el temps que hagi durat la interrupció. En cas d’una antiguitat inferior a tres (3) mesos, es considera l’import de la factura mitjana a les mensualitats completes efectuades o la que s’ha obtingut en una mensualitat estimada de manera proporcional al període de consum efectiu realitzat; o bé, cinc (5) vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada.

7.1.2. Per al servei d’accés a internet

Per al supòsit d’interrupció del servei d’internet, Fibracat es compromet a indemnitzar el Client/a amb la quantitat resultant d’obtenir la mitjana de les quantitats facturades per aquest servei en els darrers tres (3) mesos prorratejats pel temps d’efectiva interrupció del servei, contínua o discontínua i superior a sis (6) hores, en horari de 8 a 22 hores. No és aplicable això quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents:

 1. Incompliment greu pels abonats de les condicions contractuals
 2. Danys produïts a la xarxa a causa de la connexió per l’abonat d’equips terminals que no hagin avaluat la conformitat, d’acord amb la normativa vigent.

A més d’aquests serveis, el Client/a podrà contractar serveis o funcionalitats addicionals que podran ser objecte de tarifes independents, regint-se en la resta pel que preveu aquest contracte.

7.1.3. Per al servei de televisió digital per cable

En cas d’interrupció del servei de televisió digital, Fibracat es compromet a indemnitzar el Client/a, prèvia sol·licitud per aquest, per una quantitat equivalent a la per proporcional de la quota mensual del servei de televisió digital prorratejada pel període en què s’efectuï la interrupció.

7.2. Generalitats sobre qualitat.

La no-recepció dels serveis de pagament per unitat d’ús contractats donarà lloc a indemnització per una quantitat equivalent a la quantitat pagada pels serveis esmentats.

Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, Fibracat no es responsabilitzarà de la prestació defectuosa o interrupció del servei en els supòsits següents:

 1. incompliment greu pel Client/a o de les persones a càrrec seu de les condicions establertes en aquest Contracte, especialment en els casos de demora en el pagament;
 2. Pels danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel Client/a d’equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada, d’acord amb la normativa vigent;
 3. resolucions administratives o judicials;
 4. fallada en el subministrament elèctric;
 5. quan hi hagi una mala o inadequada utilització per part del Client/a dels equips lliurats per Fibracat;
 6. en supòsits de força major, com ara tempestes, incidències meteorològiques, etc.;
 7. operacions de Manteniment de la Xarxa i incidències tècniques imprevistes; (viii) les interrupcions ocasionals de menys de deu (10) minuts;
 8. les interrupcions ocasionals de menys de deu (10) minuts;
 9. si és degut a l’actuació de tercers.
 10. Quan siguin serveis de trucades en itinerància (Roaming) que es prestin a l’estranger per operadors diferents de Fibracat, ja que no en podem assegurar la disponibilitat. La indemnització es durà a terme mitjançant un descompte en factures mensuals posteriors del Client/a o mitjançant una compensació en serveis equivalent, a elecció de Fibracat.

Fibracat es compromet a indemnitzar automàticament el Client/a a la factura corresponent al període immediat posterior al considerat quan la interrupció del servei suposi el dret a una indemnització per import superior a un euro.

En cas d’interrupcions per causes de força major, Fibracat compensarà el Client/a amb la devolució de l’import de la quota de l’abonament i altres independents del trànsit, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció.

7.3. Compromís per avaria.

En cas que una avaria tingui una durada inferior a quaranta-set (47) hores i superior a deu (10) hores, Fibracat es compromet a abonar, prèvia sol·licitud per part del Client/a, la indemnització proporcional assenyalada en els punts 7.1. 1., 7.1.2. i 7.1.3. anteriors.

8. Descripció dels serveis.

El Client/a manifesta que és conscient de tota la informació sobre la tarifa que li és aplicable, així com les limitacions que, si escau, existeixin sobre l’accés o la utilització dels serveis i de les aplicacions.

8.1 Servei telefonia Mòbil

En el cas de trucades il·limitades nacionals de telefonia mòbil: límit de 6.000 minuts /mes/línia. Un cop superat el límit 0,149 € (impostos no inclosos) d’establiment i 0,05 €/min (impostos no inclosos) Les trucades a numeració especial com 700, 901 o 902 tindran el seu propi cost i no estan incloses dins dels bons de trucades nacionals. Consulteu tarifes a www.gironafibra.cat . Missatges: SMS nacionals a mòbils 0,05 €/SMS (impostos no inclosos.). SMS internacional (a mòbils d’altres països): 0,20€/SMS (impostos no inclosos). Servei de MMS no disponible. Dades mòbils navegació nacional i en roaming Zona1: superades les dades incloses a la tarifa contractada es reduirà la velocitat (16kbit/s) fins a 1GB i després se li tallarà el servei.

8.1.1 Trànsit en xarxa

Fibracat podrà adoptar mesures raonables de gestió de trànsit, tals com tècniques de compressió, d’optimització de continguts, o altres, amb l’objectiu de disminuir el temps de càrrega dels continguts, millorar la qualitat global de la transmissió, i fer més eficient el ús dels recursos de xarxa”.

8.2 Roaming

Roaming i internacional: Un cop superades les dades incloses a la tarifa o trucades a països no inclosos, es tarifarà segons la tarifa contractada per defecte per a cada tipus d’ús. Per a més informació visiteu www.gironafibra.cat

Les tarifes vigents també estan disponibles al Web.

8.2.1. Accés al Servei de Roaming al Servei Mòbil

Si el Client/a es troba fora del territori nacional, Fibracat us prestarà el Servei Mòbil a través de roaming, llevat que el Client/a indiqui el contrari en el moment de la contractació del Servei Mòbil o en qualsevol moment a través dels canals disponibles d’Atenció. al Client/a, i són aplicables les tarifes corresponents. Les tarifes de l’OPERADOR ja inclouen com a tarifa nacional el trànsit de roaming a Z1 (la Unió Europea). El trànsit raonable i no abusiu en roaming des d’un país pertanyent a l’espai econòmic europeu amb destinació a qualsevol d’aquests països, es computarà al trànsit nacional, en les mateixes condicions aplicables a la tarifa nacional contractada. Es considera ús abusiu en roaming:

 • la inexistència de residència vincle estable a Espanya del Client/a, i l’OPERADOR pot sol·licitar documentació justificativa d’aquests vincles;
 • l’existència de llargs períodes d’inactivitat d’una targeta SIM determinada units a un ús principal o exclusiu en roaming;
 • l’activació i la utilització seqüencial en roaming de múltiples targetes SIM per part del Client/a;
 • quan s’observi que, en un període mínim de quatre (4) mesos, el consum i/o estada per part del Client/a/línies als països esmentats sigui més gran que el consum i/o estada realitzats a Espanya. Tot això sense perjudici de la resta de drets que puguin assistir a l’OPERADOR en casos de frau i/o ús il·lícit del Servei o contrari a les normes d’ús raonable. Per al trànsit de roaming que es faci a la resta de països del món o en cobertures no terrestres s’aplicarà la tarifa corresponent. Pot veure més informació a www.gironafibra.cat. En els casos d’ús abusiu en roaming, Fibracat, amb la notificació prèvia al Client/a amb quinze (15) dies d’antelació, aplicarà un recàrrec que no podrà superar el preu majorista en vigor segons el Reglament d’Execució UE 2016/2286.

9. Instal·lació dels Serveis.

El Client/a autoritza Fibracat i els tècnics que aquesta designi a accedir al seu domicili i realitzar totes les accions necessàries per a la correcta instal·lació dels equips necessaris per proveir els Serveis, així com, si escau, la seva retirada. El Client/a declara que compta amb els permisos i les llicències de tercers que, si escau, siguin necessaris per a la instal·lació i ús del Servei Fix. En el cas de la Fibra, si el Client/a no compta amb la instal·lació necessària per a la provisió del Servei Fix, es requerirà instal·lació física al domicili del Client/a.

Per la instal·lació del Servei Fix amb tecnologia de Fibra Fibracat incorre en un cost de cent cinquanta (150) euros que haurà de ser abonat pel Client/a a la primera factura després de la instal·lació. No obstant això, aquest cost podrà ser assumit parcialment o totalment per Fibracat i només serà repercutit a la factura del Client/a en el cas que es doni de baixa del Servei de Fibra dins del termini establert a les Condicions Particulars. Transcorregut el període acordat amb el Client/a a les Condicions Particulars, si continua actiu el Servei de Fibra, Fibracat renuncia al cobrament dels costos d’instal·lació no repercutits al Client/a.

En el cas que sigui necessari, Fibracat durà a terme la instal·lació del Servei CLICtv al domicili del Client/a que serà realitzada per un tècnic que s’hi personarà, autoritzant en aquest cas el Client/a als tècnics que aquesta designi, el accés al seu domicili, instal·lacions i equips necessaris. Així mateix, aquesta autorització s’estén al moment en què sigui necessari fer alguna acció per a la correcta provisió del Servei CLICtv, si escau, així com al moment de la retirada de l’Equip.

10. Equips.

Fibracat posarà a disposició del Client/a, en els termes i condicions recollits a les presents Condicions Generals, els equips necessaris per a la provisió dels Serveis.

10.1. Equips del Servei Fix.

En el cas de Servei Fix a través de Fibra, Fibracat cedirà, llogarà o vendrà al Client/a l’Equip en funció de les ofertes comercials de Fibracat vigents en cada moment i de conformitat amb allò que s’acordi amb el Client/a a les Condicions Particulars. En cas de lloguer o venda, el preu es reflectirà oportunament a la factura del Client/a. En cas de cessió i lloguer, Fibracat s’encarregarà del manteniment de l’Equip i de la seva substitució en cas d’avaria. Fibracat, emprant els mitjans que consideri necessaris en cada moment, repararà les avaries que es produeixin a l’Equip facilitat assumint-ne el cost sempre que s’haguessin produït per causes no imputables al Client/a. En cas que el Client/a detecti una avaria a l’Equip cedit o llogat, o un mal funcionament del Servei, cal que us poseu en contacte amb el servei d’atenció tècnica. El Client/a s’obliga a tornar a Fibracat l’Equip cedit o llogat en un estat d’ús i conservació adequat a la utilització correcta, prèvia sol·licitud de Fibracat en qualsevol moment i, en tot cas, en el termini d’un (1) mes posterior a la baixa del Servei. Si el Client/a no torna en aquest termini l’Equip cedit o llogat, haurà d’abonar a Fibracat la quantitat de vuitanta (80) euros. Per a la devolució dels equips Fibracat posarà a disposició del client un servei de resollida a domicili, que serà el mitjà preferent de devolució. Això no obstant, a sol·licitud del client la devolució també es podrá fer a qualsevol botiga de Fibracat.

10.2. Equips del Servei de Televisió.

En el cas de Servei de Televisió, Fibracat cedirà, llogarà o vendrà al Client/a l’Equip (decodificador i comandament) en funció de les ofertes comercials de Fibracat vigents a cada moment i de conformitat amb el que s’acordi amb el Client/a a les Condicions Particulars. En cas de lloguer o venda, el preu es reflectirà oportunament a la factura del Client/a. El Client/a és responsable de la bona utilització i custòdia de l’Equip, i es compromet a no danyar-lo, extraviar-lo, cedir-lo, manipular-lo ni efectuar-hi modificacions tècniques. En particular, el Client/a no ha de, sota cap concepte, obrir o accedir als dispositius interns de l’Equip ni, en cap cas, manipular-los o substituir-los per al seu ús fraudulent.

Fibracat s’encarregarà del manteniment de l’Equip, així com de la seva substitució en cas d’avaria sempre que el Client/a no l’hagués manipulat indegudament ni efectuat modificacions tècniques, ja sigui dolosa o negligentment.

Quan un client/a vulgui reemplaçar el descodificador, si és per mal ús tindrà un càrrec extra associat: descodificador (50€), comandament (15€) i cable d’alimentació (2€).

El Client s’obliga a tornar l’Equip (descodificador i comandament TV) a Fibracat en un estat d’ús i conservació adequat a la utilització correcta en el termini d’un (1) mes posterior a la baixa del Servei CLICtv o prèvia sol·licitud de Fibracat en qualsevol moment.

Si el Client no torna l’Equip en aquest termini, o bé el torna deteriorat o manipulat, el Client haurà d’abonar a Fibracat la quantitat de vuitanta (80) euros de descodificador i vint-i-cinc (25) euros del comandament TV, en concepte d’indemnització per l’incompliment de l’anterior

11. Compromisos amb Fibracat assumits pel Client/a.

En cas que en la contractació dels serveis el client accedeixi a condicions avantatjoses en relació amb la compra de dispositius o equips a preu parcial o totalment subvencionat, descomptes en el preu dels serveis, subvenció total o parcial de les despeses imputables al client o qualsevol altra condició econòmica més favorable, Fibracat sol·licitarà al Client/a com a contraprestació a aquest avantatge un compromís de permanència en els serveis contractats o en les condicions que els son aplicables. En cas que el Client/a incompleixi el compromís de permanència adquirit amb Fibracat en virtut d’això, la penalització associada serà proporcional al temps del compromís de permanència acordat. Els termes i condicions concrets del compromís de permanència assumit pel Client/a es detallen, si escau, al Contracte.

12. Portabilitat.

Si el Client/a vol mantenir numeració mòbil de la qual ja sigui titular, en sol·licitarà la portabilitat de la mateixa a Fibracat mitjançant l’emplenament de l’apartat “portabilitat” corresponent de les Condicions Particulars. El lliurament de la sol·licitud de portabilitat de la numeració mòbil, signada o acceptada pel Client/a, es pot produir a qualsevol de les botigues de Fibracat, a través del canal comercial telefònic o al canal en línia de Fibracat i provocarà l’inici del procés de canvi d’operador. Un cop signada i lliurada la sol·licitud de portabilitat s’assumeix el següent:

 1. El Client/a sol·licita l’alta del Servei a Fibracat Telecom, S.L. i comunica el seu desig simultani de causar baixa a l’operador que li proveeix actualment el Servei, conservant la seva numeració telefònica mòbil i/o fixa que figura a la sol·licitud de portabilitat, i l’autoritza expressament a realitzar les actuacions necessàries per assegurar la portabilitat.
 2. El Client/a accepta la possible interrupció o limitació en la provisió del Servei durant el temps mínim indispensable per fer les actuacions necessàries en els sistemes dels operadors implicats per canvi d’operador. En cas de portabilitat mòbil, aquesta interrupció es pot produir, en algun moment, dins del període entre les dues (2) i les sis (6) hores del dia que apliqui el canvi d’operador.
 3. Des del moment en què el Client/a faci la sol·licitud signada de portabilitat, el canvi d’operador s’haurà de tramitar en el termini d’un (1) dia hàbil des del lliurament, i es durà a terme el canvi d’operador a la matinada del dia següent, i sempre que la vostra sol·licitud no hagi estat denegada.
 4. Fibracat Telecom S.L. haurà d’informar al Client/a que 6.2 la seva sol·licitud de portabilitat mòbil ha estat denegada per l’operador actual, indicant-li la causa de la denegació, que podrà ser per:
  • Manca de correspondència entre numeració i abonat identificat pel seu NIF/NIE/Passaport i nacionalitat/CIF o manca de correspondència entre numeració i ICC-ID o Número(s) de sèrie de la(les) SIM en cas de prepagament
  • Causa justificada de força major; (c) comprovació que la targeta SIM no ha estat denunciada a l’operador donant per robatori o pèrdua
  • Numeració inactiva.
 5. Per a les sol·licituds de portabilitat mòbil acceptades, el Client/a podrà sol·licitar gratuïtament a Fibracat Telecom S.L. informació sobre la vostra sol·licitud i el dia en què es realitzarà el canvi efectiu d’operador. A partir d’aquell moment, el Client/a podrà fer i rebre trucades amb el nou operador i el mateix número telefònic, un cop inseriu al terminal mòbil la targeta SIM proporcionada per Fibracat.
 6. En el moment del tràmit de portabilitat en què es conegui la data i l’hora en què es realitzarà el canvi d’operador, Fibracat Telecom S.L. informarà al Client/a de fins a quina hora límit és possible cancel·lar-ne la portabilitat. Per a sol·licituds de portabilitat mòbil, aquest límit seran les 14.00 hores del dia anterior a la data de canvi. El Client/a podrà cancel·lar en qualsevol moment des de la contractació fins a l’esmentada hora límit.
 7. El Client/a podrà cancel·lar la seva sol·licitud de portabilitat per qualsevol dels mitjans que Fibracat posa a la seva disposició per contractar els Serveis que permeten incloure sol·licituds de portabilitat; botigues, canal telefònic i web. Per realitzar la cancel·lació, el Client/a haurà d’aportar almenys les dades següents per identificar-se: clau o nom, cognoms i DNI/NIF.

El canal telefònic estarà disponible a través del número de 872 200 400 de nou (9) a vint-i-una (21) hores. En cas que el Client/a faci la sol·licitud de cancel·lació de portabilitat mòbil mitjançant trucada telefònica des d’un número associat a la sol·licitud de portabilitat, s’ha de limitar a aportar document d’identitat amb què es va tramitar la sol·licitud de portabilitat.

Si el Client/a decideix cancel·lar, l’acte de la cancel·lació no tindrà cap cost, sense perjudici que el Client/a hagi de tornar l’Equip subministrat i fer-se càrrec de costos de recuperació, equipaments i instal·lacions no recuperables i fer front als compromisos de permanència de aquells serveis contractats dins del paquet i que siguin proveïts amb antelació a l’exercici de la portabilitat. Aquests costos són específics del producte contractat i del moment de la seva tramitació.

13. Condicions específiques del servei de Televisió

13.1. Disposició derogatòria

Aquest contracte substitueix qualsevol altre que tingui subscrit el Client/a amb Fibracat per al mateix servei.

13.2. Responsabilitat per serveis i continguts CLICtv

Queda prohibida expressament la utilització del Servei Contractat per a la reproducció, distribució i comunicació pública. El Servei CLICtv i qualsevol Contingut que es vegi a través del Servei CLICtv són únicament per a ús personal i no comercial. Quan sou subscriptor del Servei CLICtv, us atorguem una llicència limitada, no exclusiva, intransferible per accedir al Servei CLICtv i veure el Contingut que es posa a la vostra disposició (en funció del vostre pla de subscripció) únicament en streaming. A excepció de la llicència limitada anteriorment referida, no se li concedeix ni transfereix cap dret, títol o interès. El Client no podrà revendre el Servei CLICtv ni l’Equip lliurat ni fer-los servir per compte o en benefici de tercers ja sigui gratuïtament o mitjançant qualsevol tipus de contraprestació econòmica; en cas de contractació per una comunitat de propietaris no se’n permet la utilització particular per part dels seus membres. Vostè es compromet a no utilitzar el Servei CLICtv per a esdeveniments públics i no podrà realitzar cap acte de comunicació pública, llevat que hagi contractat el Servei CLICtv per a establiment públic (establiment o local no residencial on se serveixen begudes i/o menjars per ser consumides al mateix local, com ara bars, restaurants, cafeteries, pubs, locals d’apostes, hotels i altres residències no permanents, mitjans de transport, etc.). En cas d’incomplir aquest compromís, el Client abonarà la tarifa associada al paquet que li correspongui, si escau, pel temps que hagi gaudit de la tarifa de manera incorrecta, independentment que Fibracat podrà desactivar el Servei CLICtv des del moment que detecti l’incompliment d’aquest compromís Fibracat es reserva el dret de modificar la composició dels paquets de canals LLIURES i canals DE PAGAMENT. Els programes anunciats, així com els canals de serveis proposats, podran ser suprimits, substituïts o modificats en la seva totalitat o en part, no assumint Fibracat cap responsabilitat. Fibracat podrà suspendre temporalment la prestació del servei en els casos que sigui necessari el reajustament dels canals contractats. Tots els supòsits previstos seran notificats amb la suficient antelació i no afectaran la línia de programació del Servei Contractat.

13.3 Requisits tècnics

Per a la provisió correcta del Servei CLICtv s’han de complir els requisits tècnics que Fibracat comuniqui al Client/a i que es refereixen, entre d’altres, a la compatibilitat d’equips, els sistemes operatius, la capacitat de memòria, els navegadors instal·lats, la resolució de pantalla, la necessitat de disposar duna còpia del sistema operatiu, etc., els quals hauran de ser verificats pel Client/a prèviament a la seva contractació. Pel Servei CLICtv, el Client/a haurà d’haver contractat un Servei amb una capacitat de navegació de, com a mínim, 6Mbps de baixada. En tot cas, la velocitat i qualitat del Servei CLICtv dependrà de l’accés a Internet de què disposi el Client/a i de l’ús que el Client/a en cada moment en faci. En cas de detectar-se amb caràcter previ a la instal·lació de l’Equip o l’activació del Servei CLICtv incompatibilitats o incompliments dels requisits tècnics referits anteriorment, Fibracat podrà rebutjar la sol·licitud i denegar la provisió del Servei CLICtv mentre no es resolguin aquestes incompatibilitats o incompliments. Així mateix, en cas que aquest rebuig sigui per causes imputables al Client/a, aquest haurà d’abonar a Fibracat les despeses en què hagi incorregut Fibracat. El Client/a reconeix i accepta que la baixa o interrupció del Servei de Banda Ampla que tingués contractat amb Fibracat podrà suposar la baixa o interrupció automàtica del Servei CLICtv.

13.4 Funcionalitats

CLICtv El Servei CLICtv presenta les següents funcionalitats que poden canviar:

13.4.1 Aplicacions

La provisió del Servei CLICtv pot incloure la posada a disposició del Client/a de diferents aplicacions de tercers relacionades amb la reproducció de continguts (per exemple, fotos, vídeos, música, etc.) o l’automatització d’accions (per exemple, Internet of Things ) les quals apareixen al menú d’aplicacions. Fibracat es reserva el dret d’afegir, substituir o eliminar aplicacions, en qualsevol moment, informant-ne el Client/a a través dels mecanismes adequats. Fibracat no serà responsable de qualsevol perjudici que es pugui ocasionar al Client/a derivat de l’ús de les aplicacions, i aquesta responsabilitat exclusiva del tercer titular de les mateixes.

Per activar DAZN Total o Essencial, cal tenir contractat amb l’OPERADOR el servei de televisió CLICtv. La baixa de CLICtv implica la cancel·lació del servei DAZN Total o Essencial. Consulta les condicions legals a: https://www.dazn.com/es-ES/help/articles/terms-es

13.4.2 Servei Últims 7 dies CLICtv

Aquest Servei permet al Client/a gaudir de la programació dels darrers set (7) dies dels canals/paquets de televisió que Fibracat determini a cada moment. El Client/a podrà consultar quins són aquests canals de televisió a la guia electrònica de programes del Servei CLICtv. Aquest Servei es proveeix de forma complementària i gratuïta al Servei CLICtv a aquells Client/as que hagin contractat les tarifes que l’incloguin. Fibracat no serà responsable del contingut de la programació dels canals, que dependrà dels titulars dels mateixos; a més, el Client/a eximeix Fibracat de qualsevol tipus de responsabilitat si en algun moment qualsevol contingut dels darrers set (7) dies dels canals sobre els quals es presta el Servei no estigués disponible.

14. Condicions específiques del servei d’internet

14.1. Disposició derogatòria.

Aquest contracte substitueix qualsevol altre que tingui subscrit el Client/a amb Fibracat per al mateix servei.

14.2. Responsabilitat per serveis i continguts.

El Client/a es compromet a utilitzar el Servei d’acord amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, així com a abstenir-se d’utilitzar el Servei amb finalitats il·lícites. A aquests efectes, el Client/a s’obliga a fer ús del Servei en els termes previstos en aquest Contracte, així com el que preveu la Política d’Ús publicada al Web de Fibracat. En cas que qualsevol Client/a o tercer vulgui posar en coneixement de Fibracat qualsevol de les activitats prohibides descrites, haurà d’enviar una notificació a Fibracat, seguint les instruccions descrites al web www.gironafibra.cat, bé a través del formulari web (preferentment ) o a través del compte de correu electrònic habilitat a aquest efecte: info@gironafibra.cat. Fibracat no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels productes o serveis prestats, utilitzats o oferts pel Client/a o per terceres persones o entitats per mitjà dels serveis d’accés a Internet prestats per Fibracat o bé que es difonguin a través de la xarxa. Així mateix, Fibracat no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tinguin l’origen en el Client/a o en terceres persones o entitats i que es comuniquin, transmetin, venguin o exhibeixin a través dels serveis d’Internet prestats per Fibracat o a través de la xarxa de Fibracat.

En cas que Fibracat, en compliment de la normativa vigent, es veiés obligat a retirar la informació, impedir accés, bloquejar o suspendre el Servei, el Client/a no podrà demanar indemnització pels danys, molèsties i/o perjudicis ocasionats per aquestes circumstàncies. Fibracat com a operador de xarxes i proveïdor d’accés no originarà la transmissió, modificarà les dades o seleccionarà les dades o els destinataris d’aquestes, per tant, no en serà responsable. Fibracat, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior a altres destinataris, podrà emmagatzemar en els seus sistemes de forma automàtica, provisional i temporal les dades a què accedeixen els usuaris del SERVEI, no sent responsable del contingut de les dades esmentades, ni de la seva reproducció temporal ja que no modificarà aquesta informació. El Client/a assumeix la responsabilitat de dotar els seus sistemes informàtics de les degudes mesures de seguretat dedicades a evitar la introducció de virus, troians, dialers i altres intrusions no desitjades. Fibracat en cap cas no assumirà cap despesa o indemnització per danys o lucre cessant que es derivin de les esmentades intrusions de tercers a través d’Internet. El Client/a s’obliga a no utilitzar les facilitats i les capacitats del Servei per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei. Així mateix, el Client/a es fa responsable d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada a utilitzar el Servei. A més, el Client/a s’obliga a respectar les restriccions d’ús de cadascun dels serveis i els accessos a altres xarxes. Està totalment prohibit l’ús del servei prestat per Fibracat per realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i/o l’ordre públic, així com atemptatori del respecte i la intimitat de les persones. En concret, es prohibeix que el Client/a difongui continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob i/o atemptatori contra els drets humans o contra qualsevol disposició de l’ordenament jurídic, o que faci accions fraudulentes que permetin a persones alienes a aquest contracte rebre els serveis que li son objecte. De la mateixa manera, es prohibeixen tots els actes realitzats pel Client/a que puguin perjudicar el bon nom o la imatge de Fibracat. El Client/a reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei d’accés a Internet pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole, per la qual cosa s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de els recursos d’Internet que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers o del mateix Fibracat, deixant en tot cas indemne a Fibracat davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti davant d’ella com a conseqüència de l’ús anteriorment esmentat. En el cas que es realitzin les activitats descrites en aquesta clàusula o altres de naturalesa anàloga per part dels usuaris del Client/a i/o per ell mateix, serà el Client/a i no Fibracat el responsable davant de qualsevol persona per aquestes activitats.

14.3. Responsabilitat de senyal WI-FI.

En relació amb el senyal Wi-fi que emet el router que se li instal·la al Client/a al seu habitatge, aquesta companyia no pot garantir que ni la velocitat, ni la qualitat d’aquest senyal sigui equiparable a la connexió per cable a aquest router, ja que aquestes depenen de la configuració de l’habitatge del Client/a, de la situació de l’equipament dins de l’immoble, i de la situació del dispositiu que es vulgui connectar. No obstant això, aquesta empresa intentarà en tot cas que els estàndards de qualitat es compleixin en tots els supòsits.

Encara que el servei de fibra òptica contractat suporta tota la velocitat sense problemes, és molt poc probable que el Client/a ho vegi reflectit en un test de velocitat, ja que les connexions físiques transmeten dades addicionals que no queden reflectides al test, però que ocupen ample de banda. Això només passa amb totes les connexions a fibra del mercat. La velocitat de descàrrega i pujada no depèn només del que tinguis contractat, sinó també dels servidors externs als quals et connectis, per tant, la majoria de vegades no s’arriba a assolir a servidors externs el 100% de la velocitat contractada.

15. Cas fortuït i força major

Cap de les parts serà responsable dels danys i perjudicis patits per l’altra part que siguin conseqüència de l’incompliment per la primera de les seves obligacions en virtut del present contracte, quan aquest incompliment sigui degut a un cas fortuït o força major. Això no obstant, el Client/a no quedarà alliberat per aquest motiu de les obligacions de pagament derivades del 6.2.

En cas que, per causa de cas fortuït o força major, qualsevol de les parts sigui incapaç de complir les seves obligacions de conformitat amb aquest contracte, ho ha de comunicar a l’altra part tan aviat com li sigui possible. En cas que Fibracat es vegi impossibilitat de prestar el Servei/s durant un període superior a tres (3) mesos a causa d’aquestes circumstàncies, el Client/a podrà optar per cancel·lar la prestació del Servei/s als centres afectats o resoldre el Contracte , sense penalització. Quan únicament es vegin afectats alguns centres, les parts han de cooperar fent els esforços raonables per subministrar un servei substitutiu.

Els successos a què es refereix aquesta estipulació comprenen amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, entre altres, els següents:

 • vagues parcials o totals, tancaments patronals de tercers, inclemències, epidèmies, bloqueig de mitjans de transport o de subministraments sigui quina sigui la causa, terratrèmol, incendi, tempesta, inundació, dany produït per l’aigua;
 • restriccions governamentals, legals o reglamentàries, així com la resolució, per causa no imputable a Fibracat, del contracte o contractes que aquest hagi subscrit amb el propietari o propietaris del programari;
 • retard continuat o sistemàtic en la fabricació, producció o subministrament per tercers de qualsevol element relatiu al programari o maquinari que hagi de ser subministrat per Fibracat, sempre que Fibracat faci quant contractualment estigui als seus mitjans per evitar l’esmentat retard continuat o sistemàtic.

16. Dret de desistiment.

Es reconeix al Client/a el dret de desistiment del present Contracte en el termini de catorze (14) dies naturals a comptar de la seva celebració, cosa que expressament es posa en coneixement seu, d’acord amb l’art. 97.1 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. En cas d’alta a Fibracat a través d’una portabilitat procedent d’un altre operador d’origen, s’informa al Client/a que l’exercici del dret de desistiment no suposarà el retorn automàtic a l’operador d’origen, i caldrà que el Client/a gestioni una nova portabilitat amb el seu operador d’origen per a aquest fi.Per exercir el dret de desistiment, el Client/a haurà de notificar a Fibracat, mitjançant qualsevol mitjà fefaent, la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca (una carta enviada per correu ordinari, o email), en què ha de reflectir el nom i cognoms, el DNI/NIE, l’adreça i la identificació del producte o servei desistit. Per facilitar aquesta gestió, Fibracat posa a disposició del Client/a un formulari de desistiment, juntament amb informació de rellevància sobre l’exercici del dret de desistiment esmentat, a l’adreça www.gironafibra.cat/legal/dret-desistiment. L´ús del formulari no és obligatori. El Client/a el pot enviar a info@gironafibra.cat .

El Client/a haurà de tornar en perfecte estat qualsevol equip i accessoris que li hagi fet entrega Fibracat, d’acord amb el procediment de devolució establert a la clàusla 10.1. Per a més informació, podeu adreçar-vos a www.gironafibra.cat/legal/dret-desistiment

Un cop rebut el hardware (router), el Client/a ha d’abonar la part proporcional del servei gaudit, si ja se n’hagués produït l’alta o si ja se li hagi facturat una mensualitat. El consumidor serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament.

Un cop rebudes la comunicació de devolució (si escau) i el producte objecte de devolució (router), Fibracat procedirà a tornar en un termini màxim de catorze (14) dies les quantitats de diners abonades pel Client/a, inclosos els impostos sense realitzar cap descompte o penalització, excepte aquell producte consumit pel Client/a. La devolució es farà pel mateix mitjà pel qual el Client/a va pagar, llevat que ens indiqui el contrari. El Client/a només haurà de reemborsar una quantitat per la disminució del valor del bé, que sigui conseqüència de l’ús disconforme al pactat o a les característiques del bé, per danys imprudents produïts per no seguir les instruccions de manteniment del bé, o per danys dolosos. També per la manca de peces o embolcalls. Com que no hi ha despeses d’enviament o instal·lació en la contractació, no se n’han d’abonar.

En cas que la devolució es degui a defectes del producte lliurat, els drets i les garanties legals sobre productes defectuosos s’apliquen d’acord amb el que estableix la legislació aplicable a aquest efecte, a càrrec de l’empresa amb les despeses d’enviament, i a més , no se us cobraran els dies que el servei no hagi estat disponible.

El dret de desistiment només és vàlid per als consumidors, incloses les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial. Els comerciants o empresaris que adquireixin productes en el marc duna activitat comercial o empresarial no es podran acollir al dret de desistiment.

Un cop acabat el període de desistiment, la permanència entrarà en vigor, amb totes les conseqüències.

16.1 Formulari de desistiment

Descarregui el formulari de desistiment a www.gironafibra.cat/legal/dret-desistiment o demani’l al servei d’atenció al client.

17. Exclusió de responsabilitat

El contingut, programes, informació i/o consells expressats a www.gironafibra.cat s’han d’entendre com a simplement orientatius. Fibracat no respon de cap forma de la seva efectivitat o exactitud, i queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris, ja que són aquests els que hauran de decidir segons el seu criteri l’oportunitat d’aquest contingut.

Si hi ha continguts aportats per terceres persones o empreses, Fibracat no respondrà de la seva veracitat i exactitud, quedant exempts de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els usuaris que en facin ús. Fibracat es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc sense avís previ i sense limitacions. Així mateix, declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar per la manca de disponibilitat i/o continuïtat del Lloc i dels serveis que s’ofereixen. Fibracat no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a la web que puguin produir alteracions al sistema informàtic. Fibracat declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que en facin ús i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

Fibracat declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres Llocs enllaçats amb aquest. Fibracat no controla ni exerceix cap tipus de supervisió a Llocs Webs de tercers.

Aconsellem als Usuaris actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s’exposin en aquestes webs.

Els Usuaris que remetin qualsevol tipus d’informació a Fibracat es comprometen que aquesta sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

18. Facultat de negació de la comanda

Fibracat es reserva la facultat d’excloure o no permetre l’adquisició del producte, quan consideri que s’infringeix la normativa vigent, les condicions generals, la moral, els costums generalment acceptats, l’ordre públic, quan es perjudiqui un tercer, o quan per raons derivades de la pròpia imatge i reputació de la pàgina web, Fibracat no ho consideri oportú. En aquest cas, si el pagament s’ha realitzat, es procedirà a la seva devolució.

19. Tall del subministrament

També podem tallar el servei sense avís previ en cas de detecció de la comissió d’actes il·lícits en la seva línia, o per petició de les autoritats administratives, governamentals o judicials.

20. Garantia.

La instal·lació realitzada per Fibracat al domicili del Client/a té una garantia d’un (1) any des de l’activació del servei, i queden exclosos d’aquesta garantia els danys i desperfectes causats per fets aliens a Fibracat, per l’ús indegut o fora del normal de la instal·lació, la manipulació, modificació, o reparació de tercers no autoritzats per Fibracat, negligència, accidents, inundació, sobretensions elèctriques, raigs i causes de força major. El router té garantia de dos anys.

21. Informació i Modificació.

Fibracat garanteix que ha exposat les presents condicions generals a la generalitat dels possibles interessats, en data anterior que aquests poguessin contractar els productes, complint-se per tant amb el període d’informació previ. L’usuari les podrà consultar en qualsevol moment.

La vigència temporal d’aquest condicionat coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificats totalment o parcialment els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, i l’usuari queda obligat a consultar les nostres Condicions Generals de Contractació cada vegada que accedeixi a la nostra botiga en línia.

Si alguna clàusula es declara nul·la, es considera no posada sense afectar la resta.

22. Condicions Generals Úniques.

Les presents Condicions Generals substitueixen qualssevol altres condicions generals prèvies que difereixin en el seu contingut i/o obligacions, les quals quedaran sense efecte

23. Llei aplicable, jurisdicció i vigència

Fibracat us informa que el present Avís legal i les Condicions Generals de Contractació es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Aquest contracte està establert en idioma espanyol. En gaudir el consumidor de normativa de protecció, podrà reclamar o demanar des del fur del seu domicili.

Ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya), en els casos següents:

 1. Que la part compradora tingui el domicili fora de la Unió Europea i en aquest país no hi hagi conveni bilateral o multilateral amb Espanya que impedeixi la possibilitat de fixar la submissió expressa del fur;
 2. Si és una compravenda realitzada per una empresa que actuï en el marc de la seva activitat empresarial o professional.

24. Resolució de disputes en línia.

Segons el que disposa el Reglament UE 524/2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum (ODR – Online Dispute Resolution), us informem que, com a consumidor, teniu a la vostra disposició un procediment per resoldre els diversos litigis derivats de la venda en línia de mercaderies i serveis a la UE. Té a la vostra disposició la plataforma RLL (resolució de litigis en línia) de la UE: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Podeu consultar més informació al següent enllaç: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524

ANNEX I – TARIFES DELS SERVEIS.

Condicions de les tarifes per a particulars (IVA inclòs). Les tarifes i les ofertes no inclouen el terminal telefònic.

FIBRA

TARIFA FIBRA 300

Aquesta tarifa inclou Fibra 300Mb i línia de fix a 29,99€/mes (impostos inclosos). Permanència: 12 mesos. Comproveu la vostra cobertura per veure si podeu accedir a aquesta tarifa. Promoció especial només per a zones de cobertura adscrites vàlida fins al 31/10/2023

Oferta vàlida per a noves altes.

TARIFA FIBRA 1000

Aquesta tarifa inclou Fibra 1000Mb i línia de fix a 34,99€/mes (impostos inclosos). Permanència: 12 mesos. Comproveu la vostra cobertura per veure si podeu accedir a aquesta tarifa. Promoció especial només per a zones de cobertura adscrites vàlida fins al 31/10/2023

Oferta vàlida per a noves altes.

TARIFA FIBRA 300 + 1 MÒBIL + Amazon Prime durant 12 meses

Aquesta tarifa inclou Fibra 300Mb, línia de fix, línia mòbil il·limitada, Amazon Prime durant 12 mesos i una promoció especial només per a zones de cobertura adscrites vàlida fins al 29/02/2024.
29,99€/mes (impostos inclosos) durant 12 mesos, després 39 ,99€/mes. Permanència: 12 mesos. Comproveu la vostra cobertura per veure si podeu accedir a aquesta promoció. Afegeix deco 4K per 5€/mes
Oferta vàlida només per a noves altes.

TARIFA FIBRA 300 + 2 MÒBILS + TV + CLICtv + Amazon Prime durant 12 meses

Aquesta tarifa inclou Fibra 300Mb, línia de fix + tarifa plana 1000 minuts, 2 línies mòbil il·limitades +50GB a compartir, CLICtv, Amazon Prime durant 12 mesos i una promoció especial només per a zones de cobertura adscrites vàlida fins al 29/02/2024.: 44,99€/mes (impostos inclosos) durant els 12 mesos, després 54,99€/mes (impostos inclosos). Permanència: 12 mesos. Comproveu la vostra cobertura per veure si podeu accedir a aquesta promoció.
Oferta vàlida només per a noves altes.

TARIFA FIBRA 300 + 3 MÒBILS + TV + CLICtv + Amazon Prime durant 12 meses

Aquesta tarifa inclou Fibra 300Mb, línia de fix + tarifa plana 1000 minuts, 3 línies mòbil il·limitades +100GB a compartir, CLICtv, DAZN Total 12 mesos, Amazon Prime durant 12 mesos i una promoció especial només per a zones de cobertura adscrites vàlida fins al 29/02/2024.: 54,99€/mes (impostos inclosos) durant els 12 mesos, després 64,99€/mes (impostos inclosos). Permanència: 12 mesos. Comproveu la vostra cobertura per veure si podeu accedir a aquesta promoció. Afegeix deco 4K per 5€/mes
Oferta vàlida només per a noves altes.

FIX

Quota de línia inclosa amb la teva línia Fibra.

CLICtv Veure condicions de CLICtv

AMAZON PRIME

La teva subscripció s’actualitzarà automàticament després del període promocional de 12 mesos i Amazon et cobrarà automàticament 4,99€/mes utilitzant el mètode de pagament que hagis seleccionat. La pots cancel·lar en qualsevol moment visitant La meva subscripció a Amazon Prime. Amazon.com, INC. i els seus afiliats no són patrocinadors d’aquesta promoció. Amazon, Prime i tots els logotips relacionats són marques comercials d’ Amazon.com, INC. o els seus afiliats.

DAZN TOTAL O ESSENCIAL

Per activar DAZN cal tenir contractat CLICtv. La baixa de CLICtv implica la cancel·lació del servei DAZN. El cost de la subscripció serà l’indicat a: https://www.dazn.com/es-ES/help/articles/terms-es